Kunming Be Queen Import & Export Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Facial Care
Body Cream
Mask
Lip Care
4,20 US$ - 7,30 US$/Hộp
4 Hộp(Min. Order)
3,20 US$ - 7,60 US$/Cái
4 Cái(Min. Order)
3,50 US$ - 7,80 US$/Cái
4 Cái(Min. Order)

OEM

Formulated for DEEP Moisturization

or Binders, so the cream is VERY

concentrated. A little goes a LONG

WAY! Every ingredient has a

BENEFICIAL EFFECT on the skin.

Leaves your skin well nourished &

feeling moisturized & healthy.

Fights off the free radicals which

are the root cause of premature

aging.